Kapittel 8. Nøytralitet, informasjon, gebyrer og bortsetting av tjenester

0Overskriften endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere kapittel 7).


§ 8-1.Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapet skal i enhver sammenheng opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere, herunder når det gjelder:

a.informasjon om kraftleverandører og kraftmarkedet,
b.nyetablering av abonnement,
c.
oversendelse av måleverdier,
d.
valg av faktureringsrutiner,
e.
avregnings- og faktureringsplikt.

Nettselskapet skal håndtere informasjon på en måte som gjør at kraftleverandører eller andre tjenesteleverandører ikke kan gis konkurransefortrinn.

Nettselskapet kan ikke ha felles kunde- eller måleverdidatabaser med kraftleverandører. Ansatte i vertikalt integrerte virksomheter skal ikke ha tilgang til informasjon i Elhub på vegne av mer enn én type virksomhet.

Nettselskapet skal informere sluttbrukere om relevante forhold knyttet til leverandørskifte, måling og avregning.

Nettselskapet skal på forespørsel oppgi den justerte innmatingsprofilen for siste kalenderår og hvilke kraftleverandører som er balanseansvarlige i nettselskapets kraftnett.

På forespørsel skal nettselskapet stille all pliktig informasjon etter dette kapitlet til disposisjon på et allment brukt elektronisk format, dersom informasjonen er lagret elektronisk.

Nettselskapet plikter å informere sluttbrukere om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i deres nettområde, herunder hvilke kraftleverandører som har valgt felles fakturering. Ved leveringsstart for leveringspliktig kraftleveranse i medhold av energiloven § 3-3 skal nettselskapet uten ugrunnet opphold informere sluttbrukeren om de vilkår som gjelder for leveringen, samt gi sluttbrukeren informasjon om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i området og hvordan en sluttbruker kan skaffe seg en kraftleverandør. Dette skal meddeles skriftlig i form av et brev som skal utformes i henhold til mal utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi. Nettselskapet skal deretter minimum hver tredje måned gi sluttbruker den informasjon som nevnes i annet punktum, i form av et påminnelsesbrev som skal utformes i henhold til mal utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi.

Sluttbrukere som mottar leveringspliktig kraftleveranse skal informeres om endringer i priser og leveringsvilkår senest tre uker før endringen finner sted.

Dersom nettselskapet tilbyr felles fakturering, skal dette gjøres på like og ikke-diskriminerende vilkår.

Se hele forskriften her: