Nettleie som gjelder fra 1. mars 2022.

Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Forbruksavgiften er endret fra 01.01.22 til 11,13 øre inkl. mva for jan-feb og mars. Deretter til 19,26 øre inkl. mva fra april til desember.

Tariffer

Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Tariffene er bygget opp hvor det legges spesiell vekt på:

  • Klare definisjoner på kundenes tilknytningspunkt (nettnivå).
  • Tariffenes referanse mot tilknytningspunktet.
  • Tariffenes oppbygning og kobling mot tariffene i overliggende nett.
  • Ikke diskriminerende tariffer.
  • Overbelastningsvernet er knyttet opp mot tariffen og kan normalt ikke settes ned. Nettnivå 4 og 5 er sammenslått og det nyttes kvantum differensiering på fastbeløpet.

Distribusjonsnettet.

Moms blir avregnet med 25%. Til alle energipriser kommer Forbruksavgift, for husholdninger 11,13 øre inkl. mva for jan-feb og mars. Deretter til 19,26 øre inkl. mva fra april til desember. Avgift til Energifondet med 1,25 øre pr kWh inkl. mva. kommer også i tillegg.

For andre sluttbrukere er Forbruksavgiften (Unntaksregler for enkelte kundegrupper) og avgift til Energifondet  800 kr/år som er innarbeidet i fastbeløpet.


Ser litt av to strømnett linjer og i bakgrunnen ser du en fjord.Informasjon om nettleie

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt, og i tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. (Kilde: NVE)

Valg av kraftleverandør

Leveringsplikt

Om du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør vil du bli satt på en leveringspliktig strømavtale hos ditt nettselskap. Nettselskapet er pliktig til å selge deg strøm fram til du har valgt deg en kraftleverandør og dette kalles for leveringsplikt eller ventetariff.

Denne ordningen er ment for å være en midlertidig løsning så prisen på leveringspliktig strøm fra nettselskapet er høyere enn det som en kraftleverandør vil kunne tilby deg:

De første 6 ukene er prisen for leveringspliktig strøm er spotpris samt et påslag på 6,25 øre/kWh. (5 øre/kWh eks. mva.)

Fra 1. juli 2024 øker påslaget etter 6 uker til 10 øre inkl. mva.  Derfor vil det være lønnsomt for deg å opprette en ny strømavtale hos en kraftleverandør så snart som mulig.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke kraftleverandører du kan velge har du en oversikt her.