Trefelling nær linja

Dersom du har observert et tre som ligger over høyspentlinje: ring oss på 51 46 25 01, eller vakttelefon 51 49 18 50.

En viktig oppgave for nettselskapene er skoging og rydding av linjetraseer. Forskriften krever dette ut fra hensynet til sikker strømlevering og persontrygghet. Skoging langs linjetraseene pågår hele året i traseene for både høyspent- og lavspentlinjer. Rydding av vegetasjon rundt lavspentnettet er hjemlet i inngåtte avtaler og nettselskapets standard tilknytningsvilkår. Standard avtale for nettleie og tilknytning gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommer for drift og vedlikehold av strømlinjer, nettstasjoner, strømskap osv.


Grunneiere skal informeres i god tid før skogrydding starter.

Høyspent

Alle høyspentmaster er merket med skilt som vist på bildet:

Gult advarselskilt på et stolte, hvor det står høyspenning livsfare.

Dersom ønsker å fjerne trær eller greiner som kan komme i kontakt med en høyspentlinje må dette alltid meldes til Enida. Trefelling langs høyspentlinjer er svært farlig. Vi vil være behjelpelig med arbeidet, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg. Kostnader dekkes vanligvis av Enida.


Dersom du selv ønsker å felle trær som står nær en kraftlinje, må du kontakte oss for å få råd eller hjelp til felling. Ta alltid kontakt med oss dersom du skal felle trær nær høyspentlinjer! Trær som er i kontakt med høyspentlinjer utgjør livsfare for personell og dyr i nærheten! Vi setter pris på å få beskjed hvis du ser trær som vokser inn i linjer.

Lavspent

For å sikre strømforsyningen er det viktig å sørge for at vegetasjon (trær, busker og hekker) ikke vokser for nært inntil våre strømledninger. I tillegg er det viktig å påse at vegetasjon ikke hindrer tilgang til anlegg som nettstasjoner og kabelskap.

Hva bør du gjøre selv?

I private hager er det fint at du selv holder vegetasjonen minst 0,5 -1. meter borte fra lavspentledningene. Spesielt lurt er det at du selv kutter og steller prydbusker og frukttrær. Våre skogentreprenører vil kanskje ikke klippe/rydde like skånsomt som deg. Husk å holde god avstand til strømledningene, slik at det ikke er fare for å komme for nær med stiger eller annet utstyr.

Uisolerte ledninger

Hvis du har vegetasjon som er nærmere uisolerte ledninger enn 0,5 meter på din eiendom, anbefaler vi at du venter til en av våre skogsentreprenører kommer og kutter bort vegetasjonen.

Planting av trær, hekker o.l.

Vi anbefaler alle som har strømlinjer på eiendommen sin å planlegge godt og tenke framover når trær, busker og hekker plantes. Master, kabelskap og andre anlegg må holdes fri for busker, trær og hekker. Trær og planter som kan vokse seg store med tiden, må plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med våre strømledninger eller andre strømførende anlegg. Våre montører må komme lett til når de skal rette feil ved strømbrudd eller utføre vedlikehold på strømledninger, nettstasjoner og strømskap. Dersom det plantes under våre strømlinjer og grunneiere selv ikke holder vegetasjonen lav nok må vi beskjære eller fjerne den helt.

Hvis du selv feller trær på egen eiendom, så husk at du er ansvarlig for at arbeidet utføres slik at det ikke kan være til skade for våre linjer og vurder din egen sikkerhet.


Avstandskrav mellom vegetasjon og lavspentledninger

Det er et krav at det alltid skal være minimum 0,5 meter mellom strømførende ledninger og vegetasjon. Der det er uisolerte ledninger skal det ryddes på en slik måte at det ikke er mulig å klatre i trærne og komme i kontakt med ledningene. Våre entreprenører rydder vanligvis slik at vegetasjon er rundt 1-2,5 meter fra strømførende ledninger på sidene og at det i størst mulig grad ikke er vegetasjon under ledningene.

Planter som vokser rundt strømskap og nettstasjoner beskjæres tilsvarende.

Enida bistår grunneiere med felling av trær hvis det er akutt fare for at trærne kan skade lavspentnettet.

Dersom grunneier ønsker å felle trær som ikke står i akutt fare for å skade strømnettet kan kunden ta direkte kontakt med godkjent skogsentreprenør som utfører trefelling og fakturerer kunden i henhold til avtale. Trefellingen blir et anliggende mellom kunden og skogsentreprenøren. Det er kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, som kan bestille trefelling. Vedkommende må også være til stede ved trefellingen.

Før et tre skal felles kan det noen ganger være enklest å demontere luftledningen som går inn til huset. Arbeidet kan gjøres av alle godkjente el-installatører. Ta kontakt med en el-installatør for å få tilbud på demontering og montering av ledningen.

Rydding av hogstavfall

Det er grunneier som eier greiner, kvist og virke.

Varsling

Vi forsøker å varsle før vi utfører arbeid i din private hage. Er du ikke til stede, utfører vi kun nødvendig arbeid med kvisting.

Fint hvis du registrerer en sak i kundeportalen vår. Velg skjema "Nær ved"-avtale.Har du spørsmål, kontakt oss på tlf. 51 46 25 01 eller epost: firmapost@enida.no.