En viktig oppgave for nettselskapene er skoging og rydding av linjetraseer. Forskriften krever dette ut fra hensynet til sikker strømlevering og persontrygghet. Skoging langs linjetraseene pågår hele året i traseene for både høyspent- og lavspentlinjer.

Etter retningslinjene våre kvister vi trærne og legger igjen treverket i traseen. Hogstavfall blir liggende igjen i utmarksområder, mens det normalt blir fjernet i innmarksområder og i private hager.

Grunneiere skal informeres i god tid før skogrydding starter.

Dersom du selv ønsker å felle trær som står nær en kraftlinje, må du kontakte oss for å få råd eller hjelp til felling. Ta alltid kontakt med oss dersom du skal felle trær nær høyspentlinjer! Trær som er i kontakt med høyspentlinjer utgjør livsfare for personell og dyr i nærheten! Vi setter pris på å få beskjed hvis du ser trær som vokser inn i linjer.


Fint hvis du registrerer en sak i kundeportalen vår. Velg skjema "Nær ved"-avtale.
Eller kontakt oss på tlf. 51 46 25 01 eller epost: firmapost@enida.no