Om en kommer i kontakt med kraftlinjer, jordkabler eller andre elektriske installasjoner, medfører dette livsfare. Dette gjelder både for høy- og lavspentanlegg! Skade på strømkabler og linjer kan få store konsekvenser. Mennesker, dyr og utstyr kan komme til skade, og virksomheter og privatpersoner kan bli påført økonomisk tap og praktiske vansker. Nettselskapet får avbruddskostnader, i tillegg til utgifter til feilsøk og reparasjon .

Arbeid nær luftlinjer

Dersom det skal utføres arbeid med anleggsmaskiner nærmere høyspentlinjer enn 30 meter, skal netteier varsles. Dette gjelder arbeid med gravemaskin, kraner, betongpumpebil, borerigger, skogsmaskiner og alt annet utstyr med stor rekkevidde. Dette gjelder og for trefelling nær høyspentlinjer.

Kontakt nettselskapet ved å registrere en sak i kundeportalen vår. Velg skjema for "Nær ved"-avtale, og send inn i god tid før arbeidet skal skje.

Når nettselskapet blir varslet om et arbeid, vil vi gjøre en vurdering i samarbeid med utførende entreprenør. Nettselskapet vil identifisere farer, fastsette tryggingstiltak og orientere om hvilke prosedyrer som må følges. Nettselskapet tar ikke betalt for disse tjenestene.

Om nettselskapet ikke er varslet om arbeidet, vil utførende bli erstatningspliktig for skader påført de elektriske anleggene og kostnader relatert til manglende levering av kraft (avbruddskostnader). Dersom det er grunnlag for å mene at en skade har skjedd på bakgrunn av en uaktsom handling under utføring av et arbeid, vil dette og være grunnlag for å kreve utgifter dekket.

Arbeid nær kabelanlegg (graving)

Før en starter på et gravearbeid må nettselskapet varsles for påvisning av spenningsførende kabler. I slike tilfeller er det viktig å varsle i god tid før oppstart av gravearbeidet. Du registrerer dette ved å logge inn i kundeportalen vår, velg skjema for gravemelding, og du får tilsendt kart med det samme. Dersom gravearbeidet er et hasteoppdrag, må nettselskapets vakt kontaktes på telefon 51 49 18 50.

Så snart nettselskapet er gjort kjent med varslingen, vil vi undersøke om det er kabler i nærheten av området det skal graves i. Dersom det er kabler i nærheten vil nettselskapet identifisere farer, fastsette hvilke tryggingstiltak som må settes i verk, og orientere om hvilke prosedyrer som må følges dersom et uhell skulle inntreffe. Nettselskapet dekker kostnadene med identifisering av deres kabler i bakken.

Om nettselskapet ikke er varslet om arbeidet, vil utførende bli erstatningspliktig for skader påført de elektriske anleggene og kostnader relatert til manglende levering av kraft (avbruddskostnader). Dersom det er grunnlag for å mene at en skade har skjedd på bakgrunn av ei uaktsom handling under utføring av et arbeid, vil dette og være grunnlag for å kreve utgiftene dekket.