Forside » Nettleie » Leveringskvalitet

Leveringskvalitet

Leveringskvalitet

Alle som er tilknyttet det norske kraftsystemet, påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på den elektrisiteten som leveres fra kraftsystemet.

Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Det omfatter ikke elementer som kundeservice og informasjon. 1. januar 2005 kom det en ny forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

se http://www.lovdata.no/for/sf/oe/oe-20041130-1557.html

Forskriften skal medvirke til at kvaliteten på elektrisiteten som forbrukere og næringsvirksomhet får levert, er tilfredsstillende.

Blant annet presiseres nettselskapenes plikt til å gjenopprette elektrisitetsforsyningen til nettkundene så snart som mulig etter et avbrudd. Denne forskrift klargjør ansvarsforholdet mellom nettselskap og nettkunder ved avbrudd og i forhold til spenningskvalitet. Hovedregelen er at den eller de som er årsaken til redusert leveringskvalitet, også skal utbedre forholdet. Nettselskapene har ansvar for å overvåke kvaliteten innenfor eget forsyningsområde. Dalane Energi har investert i stasjonært måleutstyr som måler kontinuerlig og er plassert i utvalgte transformatorstasjoner, i tillegg til flyttbare instrumenter som kan plasseres ute hos kundene.

Hva hvis lynet slår ned og utstyr blir ødelagt

Lynnedslag kan ofte være dramatisk. Selv om vi har en vernekjede som skal beskytte egne og kunders anlegg mot følgeskader etter lynnedslag, opplever vi fra tid til annen slike skader. Når det går ut over installasjonen i huset, oppleves det ofte svært dramatisk, med blått lys i stikkontakter og “eksploderte” sikringsskap. Lynnedslag og virkningene av dette er forhold som Dalane Energi ikke kan kontrollere. Derfor er heller ikke Dalane Energi ansvarlig ved skader som følge av lynnedslag. Opplever man som kunde at elektriske apparater eller andre ting i huset skades under tordenvær, skal man kontakte eget forsikringsselskap.

Mistanke om unormale spenningsforhold

Er du i tvil om spenningskvaliteten på din strøm er i henhold til de nevnte forskriftene, tar du kontakt med Enida via Kundeportalen. Vi vil sørge for at spenningskvaliteten blir målt. Til målingen benytter vi Medcals nettanalysator, og vi sender rapport etter at målingen er foretatt.

Om det har vært unormale tilstander, og oppstått skade som følge av disse, skal forsikringsselskapet kontaktes. Saksbehandling og erstatningsnivå vil da avgjøres av vårt og kundens forsikringsselskap.

Direktekompensasjon

1.1.2007 kom en regel om direktekompensasjon til kunder ved svært langvarige avbrudd. Denne innebærer at kunden kan kreve kompensasjon ved avbrudd som varer mer enn 12 timer. Tiden regnes fra Dalane Energi får beskjed om strømutfallet. For fritidsboliger er kompensasjonen begrenset til kundens forventede årlige nettleie, energiledd og fastledd inkludert. Før utbetaling av kompensasjon, må kunden fremme et krav på eget skjema utarbeidet av Dalane Energi. Dalane Energi vil da sjekke dette mot egne opplysninger om avbruddet før utbetaling. Det vises for øvrig til ”Standard vilkår”, avtalen kunden inngår idet man tilknyttes nettet.

 

Skjema for direktekompensasjon:

    BoligFritidsbolig/HytteForretningsvirksomhet