Anleggsbidrag

Anleggsbidrag

Hva er “anleggsbidrag?

Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som kreves inn fra våre nett- kunder. Anleggsbidrag benyttes når det må investeres i nye nettanlegg for å kunne knytte kundene til strømnettet eller for å kunne levere en høyere maksimaleffekt.

Hensikten med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og fordele denne kostnaden mellom nettselskapet og kunden som utløser investeringen.

Dalane Energis praksis for innkreving av anleggsbidrag bygger på NVEs forskrift nr. 302 «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer». Denne finnes på Lovdata.

I forskriftene står blant annet følgende:

Kapittel 16. Anleggsbidrag

§ 16-1.Når skal nettselskapet fastsette og kreve inn anleggsbidrag

Nettselskapet skal fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunden for å få dekket hele eller deler av kostnadsgrunnlaget for investeringene som blir utløst når kunden:

a) blir tilknyttet nettet
b) får økt kapasitet
c) får bedre kvalitet.

Nettselskapet skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i ti år fra tidspunktet kunden som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

Tilføyd ved forskrift 27 juni 2018 nr. 1092 (i kraft 1 jan 2019).

§ 16-2.Informasjon om anleggsbidrag

Når kunde utløser et anleggsbidrag etter § 16-1, skal nettselskapet vederlagsfritt og uten ugrunnet opphold gi informasjon om

a) hjemmelsgrunnlaget for innkreving av anleggsbidrag
b) praksis for beregning og innkreving av anleggsbidrag
c) estimert anleggsbidrag. Estimatet skal minimum inneholde en oppstilling av kostnadene fordelt på arbeids- og materialkostnader, spesifisert på hovedkomponenter
d) at uenighet om anleggsbidrag kan bringes inn for NVE.

Nettselskapet skal på forespørsel fra kunde gi innsyn i fullstendig kostnadsgrunnlag uten ugrunnet opphold.

Nedenforstående håndbok beskriver Dalane Energis praksis

Klikk her for å se håndboken

Sist oppdatert mars 2020